افزایش تعرفه طراحی و نظارت نقشه های روستایی چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه, 30 مرداد 1392 ساعت 13:19

برابر صورتجلسه مورخ 91/12/17 هیات محترم چهارنفره استان و بخشنامه شماره 27264/100/02 مورخ 84/8/30وزارت متبوع

حق الزحمه دفاتر خدمات فنی روستایی برای نقشه های غیر تیپ به ازای هر متر مربع 8000ریال و برای نقشه های تیپ به ازای هرمترمربع 3000ریال برای پروژه های نقاط روستایی تعیین و حق الزحمه ناظرین فنی روستایی تا فاصله 30 کیلومتر از مرکز شهرستان هرحوزه به ازای هر متر مربع 13000 ریال و به ازای هر کیلومتر فاصله مازاد مبلغ 150 ریال به هزینه های هر متر مربع اضافه خواهد شد .